แจ้งตารางสอบวัดและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้น ป. 1 – ป. 6 (แผนการเรียนปกติ)

ประกาศโรงเรียนวาณิชย์นุกูล ขอแจ้งกำหนดการและตารางสอบวัดและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้น ป. 1 – ป. 6 (แผนการเรียนปกติ) ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565 ตามตารางสอบแนบท้ายนี้

**หมายเหตุ ระหว่าง วันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2565 วิชาภาษาจีน และเทคโนโลยี จัดสอบนอกตารางสอบ โดยใช้คาบสอน ทั้งภาคปฏิบัติ และภาคความรู้
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ตารางสอบ