แจ้งกำหนดการและตารางสอบวัดและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้น ป. 1 – ป. 6 (แผนการเรียน ETC) ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565

ประกาศโรงเรียนวาณิชย์นุกูล ขอแจ้งกำหนดการและตารางสอบวัดและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้น ป. 1 – ป. 6 (แผนการเรียน ETC) ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565 ตามตารางสอบแนบท้ายนี้

**หมายเหตุ ระหว่าง วันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2565 ✒️

– ในการสอบภาคปฏิบัติ ให้ครูประจำวิชาดำเนินการสอบในคาบเรียน

– For practical test , Subject teacher please test the student in your period.

– รายวิชาที่ไม่มีในตารางสอบ ให้ครูประจำวิชาดำเนินการสอบในคาบเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ตารางสอบ