ประกาศโรงเรียนวาณิชย์นุกูล เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน