โครงการคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้น อนุบาล

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวาณิชย์นุกูลได้จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม ในระดับชั้น อนุบาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความพร้อมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณา ความเสียสละ และจิตสาธารณะ เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียน