ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและบริหารศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและบริหารศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวาณิชย์นุกูลโดยประธาน ดร. ธัญลักษณ์ จันทร์ศรี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการฯ นายกระแส มิฆะเนตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์กล่าวรายงานการจัดการประชุมปฏบัติการฯ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ โรงเรียนสังกัด อปท.สุรินทร์ 7 โรงเรียน และ โรงเรียนสังกัด สช.สุรินทร์ 8 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 15 โรงเรียน วัตถุประสงค์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อติดตามตรวจสอบ การนำเข้าข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เข้าสู่ระบบจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน สทศ. จะปิดระบบบันทึกข้อมูล เปิดโอกาสให้โรงเรียนได้ชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เสนอแนะแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียน